Handels- og leveringsbetingelser

Handels- og leveringsbetingelser:

 

 1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre                              andet er skriftligt aftalt.

 

 1. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke                         angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til                               sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.

 

 1. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale                                     med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber                               bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold                                   skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

 

 1. Pris

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. med mindre andet er angivet.                                            Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

 

 1. Betaling

5.1.                      Betaling skal ske senest de datoer, ordrebekræftelsen, evt. brev om betaling og fakturaen                                      angiver som sidste rettidige betalingsdag.

5.2.                      50% af ordrens samlede pålydende skal betales ved bestilling eller senest 1/6-2018.                                                 Restrende 50% af ordrens pålydende skal betales senest 1/12-2018

5.3.                      Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er                                                    køber – med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at                                              foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

5.4.                      Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er                                         skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af                                                                 købesummen på grund at modfordringer af nogen art.

 

 

 1. Ejendomsforbehold

6.1.                      Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler,                                                  ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne                                                              omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15.

6.2.                      Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes                                             med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når                                                                 indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

6.3.                      Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet,                                                 således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang                                                           svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

 

 1. Levering

7.1                       Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand                                          i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

7.2.                      Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de                                                       forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre                                                   andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på                                               grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber                                                 ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

7.3.                      Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt.                                             12.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog                                         skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere                                         end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til                                                 forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

7.4.                      Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i                                               leveringstiden.

 

 1. Emballage

8.1.                      Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er                                            inkluderet i prisen.

8.2.                      Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

 

 1. Produktinformation

9.1                      Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger før eller efter aftalens                                                 indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i                                         øvrigt misbruges.

 

 1. Produktændringer

10.1                    Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer,                                         hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

 

 1. Mangler og reklamation

11.1.                     Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som                                                        ordentlig forretningsbrug kræver.

11.2.                    Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde                                        være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen                                                    består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke                                                      reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

11.3.                    Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive                                                 omleveret.

11.4.                    Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.3. ikke inden rimelig tid, er køber                                          under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og                                                            leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller                                                kræve erstatning.

11.5.                    Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for                                                    sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret                                       jf. pkt. 11.3., påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt                                           solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen                                           del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.

11.6.                    Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger                                        for enhver forpligtelse.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

12.1                     Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte                                                   genstand.

12.2.                    Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at                                                    aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det                                      solgte.

12.3                     Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer                                              aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver                                          anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig,                                                                  mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering,                                            beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler,                                          almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af                                        leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte                                                        omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets                                                  afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på                                          aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12.4.                    Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der                                               indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.12.3.

 

 1. Returnering

13.1.                    Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

13.2.                   Returnering kan kun foregå ved at køber, for egen regning og ansvar, sørger for returnering                               til lageret i Vandel inden for perioden fra og med 2/1-2018 til 31/1-2018

13.3.                    I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte                                                returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det                                            solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det                                            omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve                                        disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter                                          afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko                                      at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

 

 1. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang                                      intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab,                                        avancetab eller andet indirekte tab.

 

 1. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen                                     til tredjemand.

 

 1. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Odense efter dansk ret.